Manuel d'histoire littéraire de la France T. 2 1600 - 1715

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Abraham, Pierre (Biên tập viên), Desne, Roland (Biên tập viên), Ubersfeld, Annie (Biên tập viên), Desné, Roland (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris : Editions Sociales , 1966
Loạt:Manuel d'histoire littéraire de la France
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả vật lý:492 S. : Ktn
Số hiệu:LG ef 01 */Man-02